مقاله های تازه بهار و انجمن دانشکده بهار و معاصران دیوان بهار نامه های بهار بهار و خانواده
بهار و سياست بهار شاعر آثار بهار زندگينامه صفحه نخست
تماس با ما تصاوير بهار بهار روزنامه نگار بهار ترانه سرا بهار پژوهشگر
a

 

 آثار بهار


 آثار بهار از نظر کمیت بی شمارند و به لحاظ درون مایه طیف گسترده ای را در بر می گیرند. آن شاعر پژوهشگر و کنجکاو، به مدت
پنجاه سال در صحنه ی سیاست، ادب وهنر، روزنامه نگاری، تدریس در دانشگاه، حضوری فعالانه داشت وازبرای نسلهای بعد ازخود میراثی گرانقدر از نظم و نثر باقی گزارد.
پاره ای از آثار او به زمان زندگانی اش به صورت کتاب و مقاله،
 وشعرمنتشر شد. پاره ای دیگر، پس از درگذشت او به وسیله ی باز ماندگان وعلاقمندان گردآوری گردید و به چاپ رسید. کتابشناسی اثار بهارکه در این بخش ارائه می گردد،
 برپایه ی نوع ارائه و چاپ آثار( کتاب، تصحیحاتی که از متون قدیم بعمل آورده ،ترجمه، رمان، نمایش نامه،مقاله، مقدمه، سخنرانیها ....) طبقه بندی شده است.
در تنظیم کتابشناسی آثار، ازمآخذ زیر استفاده شده است:
- بهار و ادب فارسی، محمدگلبن، تهران، (1355)جلد یک و دو
- فهرست کتابهای چاپی فارسی، خانبابا مشار، تهران، 1352
- فهرست مقالات فارسی، ایرج افشار،1(1340)،2(1348)؛3(1355)؛4(1369)؛5(1374)
- فهرست مقالات مطبوعات پیرامون شعر، پروین دلپسند مقدم، تهران، 1371
- فهرست موضوعی مجله ی یغما، شیرین معراجی، تهران، 1374
- ارج نامه ی بهار، به کوشش علی میر انصاری،تهران میراث مکتوب، 1365

1- کتاب

- «احوال فردوسی »، اصفهان،(1313)
ـ« تاریخ تطور شعر فارسی» ، مشهد، ( 1334) : 128 صفحه
ـ« تاریخ مختصر احزاب سیاسی»، تهران،(1357) : جلد یکم 381 صفحه؛ جلد دوم 417 صفحه.
ـ «چهارخطابه»،( شعر، مثنوی در مدح و اندرز به رضاشاه) تهران، (1305) 20 صفحه.
ـ «دستور پنج استاد» ، [همراه با عبدالعظیم قریب، بدیع الزمان فروزانفر، غلامرضا رشید یاسمی، جلال الدین همائی ]، تهران (1329): جلد یکم 150 صفحه ؛2 جلد دوم 139 ص
-« دیوان اشعار» ،تهران (1335)، به کوشش محمد ملک زاده، انتشارات امیرکبیر، در دوجلد
-« دیوان اشعار» به کوشش مهرداد بهار، تهران ، انتشارات توس،1365در دو جلد.
ـ« دیوان اشعار» به کوشش چهرزاد بهار، تهران(1380) ،انتشارات توس در دو جلد.
- «زندگانی مانی» ،تهران (1313): 50 صفحه
ـ« سبک شناسی»، تهران (1337)، در سه جلد. یکم 467، دو432،سه439 ص
ـ «شعر در ایران» تهران (1333): 84 صفحه
-« قبر امام رضا»( مفقود)
- «فردوسی نامه» ، مجموعه ی مقالات ، به کوشش محمد گلبن، تهران،1345،مرکز نشر سپهر.این کتاب شامل بخش های زیر است:
قبر فردوسی، ص 9 -17،
فردوسی،" قصیده " ص7 -21،
شرح حال فردوسی از روی شاهنامه،ص 21 -80
آفرین فردوسی، "قصیده"ص 80-89
فردوسی بزرگترین شاعر ایران است،ص 89-96
خط و زبان پهلوی در عصر فردوسی،ص 96-136
کل الصید فی جوف الفرا " قصیده" ص 136- 141
ترجمه ی شعر درینک واترشاعر انگلیسی،ص 141-145
فلسفه ی فردوسی، ص145-158
نقش فردوسی "مثنوی "ص158- 159
شعرهای دخیل و تصحیف ها در شاهنامه،ص 159-169
مجسمه ی فردوسی، "قصیده "ص 169-171

ـ« یادگار زریران» ، تهران (1312)

2- تصحیح
ـ «تاریخ بلعمی»، ابو علی محمدبن محمد بلعمی، به کوشش محمد پروین گنابادی، تهران، (1341)
ـ« تاریخ سیستان»، تهران، (1314): 486 صفحه
ـ «رساله ی نفس، ترجمه ی بابا افضل مرقی»، تهران(1316)
ـ «شاهنامه ی فردوسی»، به کوشش علی میر انصاری، تهران، 1380
ـ «مجمل التواریخ و القصص»، تهران، (1318): 567ص
ـ «منتخب جوامع الحکایات و لوامع الروایات عوفی» ، تهران ( 1324): 322 ص

3- ترجمه
ـ «ترجمه ی چند متن پهلوی»، به کوشش محمد گلبن، تهران 1347مرکز نشر سپهر. این کتاب شامل بخشهای زیر است:
شعر پهلوی ( منظومه ی درخت آسوریک) ص1-9
گزارش شترنگ و نهادن وینردشیر،ص 10-17
ارمغان بهار ( اندرزهای آذرپاد مهرسپندان )، ص18-53
داروی خرسندی، ص54
یادگار زریران یا شاهنامه گشتاسپ،ص55-79
سرود کرکوی ،ص80
یک قصیده ی پهلوی،( درآمدن شه بهرام ورجاوند)، ص81-90
ماه فروردین روز خورداد، ص95-91
داستان ریدک خوش آرزو(خسرو کواتان و ریدک)ص،96-104
چیدک اندرز فریود کیشان،ص 105- 106
اندرز خسرو کواتان )قبادان)،ص 107-109
افسون گزندگان و قطعات پهلوی،ص 110-112
اندرز بهزاد فرخ فیروز،ص113-114

ـ « قطف الزهور فی تاریخ الدهور»، به کوشش علی میر انصاری، نشر میراث مکتوب، تهران، 1358

4- رمان
« نیرنگ سیاه یا کنیزان سفید»، روزنامه ی ایران، (1297):101/1
5- نمایش نامه
«تربیت نا اهل» ، نشریه ی فرهنگ خراسان س2(1337): 4-5/37-47


6-مقاله
- «آخرین علاج» ، ایران (1297): سال دوم شماره ی288، ص1
- «آدم کش» نوبهار،( 1301):4/53
- -« آذربایجان»، ایران،( 1299): 107/1
- « آرمان ملی»، داریا( 1323):34/4
- «آزادی عقیده»، آسیای وسطی (1301): 60-61/1-3
- «ازادی عقیده» نوبهار، (1296) : 106/1؛107/1؛108/1-2
- «آسیا بیدار شو» نوبهار،(1332):2/1-2
- « آقا سید محمدکاظم یزدی»،ایران،(1298):101/1-2
- «آمال ملی» نوبهار،(1296): 90/1-2؛92/1-2؛93/1-2
- «آه روح من سنگین می شود»، نوبهار،(1333):53/2-3
- «آه قلم من»، نوبهار،(1333):11/2-3
- « آیا حقیقت در انسان عارضی است»، نوبهار، (1333):58/2-3
- «ابناء انقلاب»، ایران،(1298) ،79/1
- «اباختر» ،باختر(1312):1/361-362
- « اجتماعیون و اشتراکیون»، نوبهار، (1301):6/3
- « احیای اداره ی ژاندارمری»، ایران، ( 1298): نوبهار200/1
- «اخلاق را دریابید»، مهر ایران، ( 1320):7/1
- «ادبیات ایران»،نوبهار(1322):33
- « ادبیات هندی»، مهر(1315):110-115، 217-223 541-547
- « ارمغان بهار»، مهر،2(1313): 4/317-324؛ 723-729؛ 818- 825
- « از آن طرف راه نیست»، نوبهار،(1321):17/.....
- «استبداد یا روح قانون»، زبان آزاد،(1296):1/1
- « استدعای من»، مهر ایران،(1321):145/1
- « استعمار»، نوبهار(1322):850/1
- «اشتباه بزرگ»، نوبهار(1332)68/1-2
- «اشعارمنثوره»، نوبهار،(1301):4/......
- «اصطلاحات»، ایران، (1297):35/1
- «اعیان»، نوبهار،(1328):4/1-2
- « افکار عمومی زیر قلم ماهاست»، نوبهار،(1322):67/1
- « اقسام کلاها»، نوبهار(1333)،77/2-3
- «الفاظ و معانی در شعر قدیم» ، دانشکده، (حوت 1297):10/511-514
- « التنبیه علی حروف التصحیف»، تهران، (1309):3/101-110
- « الکولیک،استحثاث قریحه»، دانشکده،(1298):11/588-593
- «امتیازفصلی»، نوبهار،(1322)43/......
- «امیرالدین مسعود مهندس نخجوانی»، ارمغان،11(1309):1/12-14
- «امیل زولا»دانشکده، (1297)10/534-541
- «انتحار، مباحث اجتماعی و فلسفی»، ایران،(1297):69/1- 2؛34/1
- «انتحار یا آنارشی» ، ایران،(1298):22/1؛ 24/1 ؛ 33/1 ، 34/1
- «انتخابات »، ایران، (1297):22/1
- « انتظار» ایران،(1299): 125/1
- «انتقاد بر انتقاد اقبال آشتیانی» ، دانشکده، (1298):11-12/588
- « انتقاد بهار»، روزنامه ی اقتصاد، ( 1301):63/1
- «انتقاد در اطراف مرام ما»، دانشکده،(1297):3/115-124
- «انتقادلفظی در مقاله ی شیر و خورشید»، آرمان،(1309):2/51
- « اندر آن مملکت از در بدری نیست نشان» ، روزنامه ی مردم،(1324):90
- « اندرز»، سخن، (1345):دوره ی شانزدهم ،ص 439
- «انگلیس و آلمان در آفریقا»، ایران(1297):57/1
- « اهمیت آموزگار»، نوبهار،(1322):73/1
- « ایران به کجا می رود»، نوبهار،(1333):57/1
- « ایران زنده است» ، نوبهار،( 1321):39/.....
- این را بخوانید، نوبهار،( 1333):30/2-3
- « ای وطن»، نوبهار،(1328):14/1-2
- «باختر به معنی شمال است» ،باختر، (1312):1/67-74
- «بازگشت ادبی»، ارمغان،13(1311):7/441-448
- « بازیهای ایرانی» ، تعلیم و تربیت،4(1313):11/641-647؛12/711-718
- «باید خوب شد» ، ایران،(1297):49/1
- «بحث و انتقاد در اطراف شعر سعدی» ، طوفان هفتگی،(1307):13/2
- « بخشش و بخشایش بحث لغوی» ، مهر ایران،(1321):242/1
- « بد تر نیست بر سری»، ارمغان، 12(1310):11/785-791
- «برای خلاصی وطن چه باید کرد»، نوبهار، (1329): 22/1-2
- « برگ زرد»، زبان آزاد،(1321):238/1
- « بزه و بزهکاری» مهر ایران ،( 1321):238/1
- « بهرام گور» ، نوبهار(1321): 33/1
- «به له و بر علیه آقای خراسانی »، دانش، 1(1328):5/246-297
- « به مناسبت حوادث اخیر» ، ایران ، (1297):19/1
- «به مناسبت یادبود دکتر محمد اقبال »،جهان نو ، 4(1329): 5/89 و 115
- « به من گوش دهید»، نو بهار، (1296):67/1
- « پاسخ به انتقاد عباس اقبال آشتیانی» ، دانشکده، (1297): 9/497-504
- « پالش و پالایش»، مهر ایران، (1321):25/1
- « پایان یک خستگی» ، ایران، (1299):145/1
- « پیری و جوانی» ، نو بهار،(1297):41/2-3
- « تاریخچه ی اکثریت در مجلس چهارم» ، نو بهارهفتگی ،(1301):9/301
- « تاریخچه و جمعیت بلژیک»، نوبهار، ( 1332):66-73
- « تاریخ کهنه می شود ولی محو نمی گردد» ، نو بهارهفتگی،(1333):62/2
- « تا کی حرف»، نو بهارهفتگی ، (1296):99/1
- « تأثیر محیط بر ادبیات »، دانشکده ،(1297):4و5/171-178
- « تبعیدشدگان اخیر»، ایران(1298):180/1-3
- « تجدید عهد استبداد»، نوبهار،(1332):28/1-2
- «تحقیق ادبی، ریشه ی زبان فارسی»، دانشکده،(1298):11-12/567-570
- « تحقیق در لغت پادوپد»، مهر3(1314):6/549-554
- « تذهیب و نقاشی»،طوفان هفتگی،(1307):9
- « تربیت نا اهل»، دانشکده(1316):5/38و39
- «ترجمان البلاغه»، دانش (1328):5/246-250؛12/598-603
- « ترجمان البلاغه»، یغما،2(1328):7/294-300؛8/339-354؛9/401-404
- «ترجمه ی تاریخ طبری»، نامه ی تمدن ، 1(1310):5-6/132*145
- «ترک امتعه ی روس یا مبارزه ی مستقیم»، نوبهار،(1329):30/1
- « ترکستان جدید وقدیم»، نوبهار،(1332):52/1-2
- «تسلیت تیره بختان»،نوبهارهفتگی،(1301):17/257
- « تشخیص خوبی و بدی در ایران»، نوبهار هفتگی،(1333): 60/1
- «تشکیل فرق سیاسی»، نوبهار ، (1329):1/ص1-2
- « تطورات زبان پارسی » ،باختر2(1313):4-5/ص246-249
- «تعلیم زبان پارسی » ، آموزش و پرورش،9(1318):7-8/9-12
- « تعلیم زبان فارسی»، تعلیم و تربیت،8(1317):3-4/1-8
- ـ« تغییر خط فارسی از دیدگاه ملک الشعراء بهار»، نگین،3(1347):36/11
- « تفرج ادبی پاسخ به منتقدین مجله ی دانشکده»، ایران، (1297):1/40
- « تفکرات من»، ایران،(1298):50/1-2
- تقریظی بر تاریخ ادبیات- رشید یاسمی)، مهر(1316): 8/767
- «تماشای موجودات "قورباغه"» ، نوبهار هفتگی،(1301):201/1
- « تمدن قدیم- تمدن جدید»، ایران،(1297):59/1-2؛ 61/1؛ 66/1؛ 67/1
- «تمنی و استدعا»، مهر ایران،(1321): 201/1
- «تنقید یعنی چه و چگونه باید تنقید کرد»، نوبهار هفتگی،(1333): 182/1
- « تنها اثر از ایران قدیم یا نوروز» ، نوبهار هفتگی،(1333):182/1
- «تود و بید»، نامه ی تمدن،1(1310):7-8/197-200
- « تهران باید اصلاح شود»، ایران،(1297):54/1
- «جشن مشروطیت ایران»، ایران،(1297):67/1
- «جوانمردان جمعیت»، مهر ایران، (1320)، 33/1و3
- «جوانمردی، رساله»، مهر ایران ، (1320):22/1
- « چگونگی اخراج آخرین ولیعهد از ایران» ، خواندنی های قرن،(1365):130-153
- «چنانکه – چنانچه، بحث لغوی»، نوبهار،(1322):42/......
- «چهار خطابه از آثار ملک الشعراء بهار در ستایش رضاشاه پهلوی»،یغما، 8(1334):1/5-10
- «چهار دختر»، دانشکده ( 1297):45-48
- «چین و ایران»، ایران،(1297):60/1
- «حریق»،ایران، (1297):9/1
- « حریق خصوصی- حریق عمومی در باره ی مالیه ی ایران»، ایران، (1297):70/1
- «حزب دموکرات آذربایجان»، نبرد(1325):123/1و4
- « حزب مساوات چیست و چه می گوید»، نو بهار (1296): 86/1
- « حسن اداره سوء اداره»، نوبهار(1322):33/.....
- « حقایق نا گوار»، ایران(1296): 19/1؛(1298):83/1
- «حقیقت عریان»، ایران،(1293):120/1
- «حکیم قاآنی شیرازی»، ارمغان، ( 1306): 5-6/285-287
- « حیات سیاسی»، نوبهار هفتگی،(1302):31/481
- « خائن کیست»، ایران،(1297):6/1
- «خاطراتی از کودتای سوم اسفند 1299»، خواندنی های تاریخی،(1362):33-66
- «خاقانی» ،طوفان هفتگی،(1307): 18/1-3
- «خسروانی»، نوبهار هفتگی،(1301):5/72
- «خطرسرخ»، ایران،( 1298):86/1
- « خط و زبان پهلوی در عصر فردوسی»، فردوسی نامه، تهران، (1345)96-136
- «خط و زبان پهلوی در عصر فردوسی»، مهر،2(1312):5/481-505
- «خون مدرس»، مهر ایران،(1321):80/1
- « داروی خرسندی» ، مهر،2(1312):4/353
- « دال و ذال»، نو بهار،(1321): 80/1
- « دبیران،آموزگاران»، نوبهار،(1295):61/1
- « در آرزوی مساوات»،نوبهار،(1322):53/...
- « در اطراف تاریخ احزاب سیاسی» مهر ایران،(1321):232/1
- « در اطراف مذاکرات آقاسید ضیاءالدین طباطبائی»، مهر ایران،(1321):310/1
- « در اطراف نطق لرد کرزن» ، ایران، (1298):198/1
- « درانتظار خوشبختی»، نوبهار(1322):55/1و4
- « در پشت درشکه»، ایران،(1298):98/1
- « در خراسان چه خبر است»، داریا،(1324):80/1
- « درد بی درمان»، نوبهار،(1296):69/1-2
- « در زیر درشکه » ، نوبهار،(1296):57/1
- « درست بخوانید ملت چه کارکنم! لیدر هیچ کاره»، نوبهار،(1296):58/1
- « در صحرای ترکمن »، ایران ما،(1325):568/3
- « دستور ادبی» ، گل های رنگارنگ، 12/28
- « دستور زبان»، آموزش و پرورش،(1317):7-8/9-12
- « دستورزبان فارسی» ، نوبهار،(1322): 44/1و4
- « دستور زبان »، مهر، 7(1321):3/141-145
- « دشمنان دموکراسی – دفاع بهار از پروین اعتصامی » ، مهر ایران،(1321):178/1
- « دفاع بهار از حسن ارسنجانی »، ایران ما،(1326)821/1،2-3
- « دماگوژی»، نوبهار،(1321):103/1-2
- « دنیای آینده»،نوبهار،(1321):25/1
- « دورنمای تصوف در ایران» ، پیام نو، 2(1324):2/35-54
- «دوست نمی دارم»، نوبهار هفتگی،(1301):18/273
- « دومین ملکه ی ایران»، مهر،7(1322):1/18-26؛ 73-81
- « دیروز امروز فردا»، نوبهار هفتگی،(1296):94/1
- «ذکر خطیب فوشنج»، ارمغان،6( 1298):6/30-40
- « رئیس کنگره»، نخستین کنگره ی نویسندگان ، (1325):301-303
- «راجع به قتل سردار اسعد »، نوبهار،(1296):28/1
- « راجع به کمیته ی مجازات»، نوبهار، (1296): 14/1
- « راستی چیست و راستکار کیست؟» نوبهار ، (1332):5
- « رساله ی حدایق الحدائق»، آرمان،( دیماه 1309): 2/44، 50
- « رفقا فیلسوف شده اند»، نوبهار،( 1339): 18//201
- «رنج و گنج» ، ایران،(1297):306/1
- «روباه در خانه ی ما»، نوبهار،(1296):3/2-3
- « روح دیانت »،نوبهار،(1332) 46/1-2
- « روزهای تاریخی» ، نوبهار، (1322):100/....
- « زبان سعدی »، نوبهار، (1301):2/17
- « زندگانی مانی»، انتشارات معقول و منقول، (1315):3/33-82
- « ژنی ها دیوانه ها»، نوبهار، (1333):79/1
- « سالارملی کشته شد» ، ایران، (1297):20/1
- « سبک شعر فارسی» مهر، 4(1316):12/1190-1196
- « سردار اسعد»، زبان آزاد،(1296): 36/1-2
- « سرگذشت کوچک کدخدا افعی پاسبان گنج» ، ایران،(1298):32/3
- « سرگذشت یک نویسنده»، نوبهار،(1333):32/2-3
- « سرمابه ی حقیقی اخلاق است» ، مهر ایران، ( 1320): 76/1
- « سعدی کیست»، نوبهار،(1296):83/1-3
- «سوگند در ادبیات فارسی»، مهر،7(1321): 4/209-212
- « سوء ظن حسن ظن»، ایران،(1297):405/1
- « سیاست انگلیس در ایران» ، ایران،(1299): 694/1
- « سید جمال الدین افغانی»، آینده، 3(1324):7/381-384
- « سید ضیاءالدین و افکار او»، نوبهار، (1322):63/1
- « شاعر گاوسوار»، دانشکده، (1298):11/602-606
- « شرح حال فردوسی» ، فردوسی نامه، تهران، (1345): 21-80
- « شرح حال مرحوم وثوق الدوله» یغما، 10(1336):6/256-258
- « شعر به سبک خراسانی در هند» ، مهر، (1313):3/298-299
- « شعر پهلوی»، طوفان هفتگی، (1306):2/1-2
- « شعر خوب»، دانشکده، ( 1297):6/283-290؛ 339-356
- « شعر خوب» ، نامه ی تمدن،1(1301):10-11/ 356-377
- « شعر در ایران » ،مهر5(1316):1/33-39،و بهار و ادب فارسی، به کوشش محمد گلبن تهران،1371، شرکت کتابهای جیبی، ج 1 ص 74 تا.....این مقاله شامل بخشهای زیر است:
یک: شعر در ایران پیش از اسلام:
الف- شعرهای دوازده هجائی مانی، بهار و ادب ص 79-82
ب-کتیبه ی حاجی آباد، همان ص82-83
ج-ایاتکار زریران، همان، 83-85
د-درخت آسوریک، همان 85-87
هـ - چامه ی شاه بهرام ، همان87-88
و- سرود کرکوی ، همانف88-89
ز- شعر بهرام گور، همان، 89-91
دو: شعر هجائی ، بعد از اسلام
الف –شعر کیخسرو، همان،92-94
ب- شعر همای چهرآزاد، همان،94
ج-شعر اردشیر پاپکان، همان،94-96
د- شعرهای ده هجائی کردی، همان 96-100
هـ -شعر یزیدبن مفرغ، همان،100-101
و- شعر مردم خراسان در هجو اسدبن عبدالله، همان،101-103
ز- شعر طاهر ذوالیمینین، همان 103-105
ح- شعر ابوالینبغی عباس بن طرخان همان، 105-106
سوم:اشعار طبری و فهلویات بعد از اسلام که به طرز قدیم گفته شده است
الف- مدخ سام و کشتن اژدها، همان ،106-107
ب- شعر علی فیروزه، همان، 107-108
ج- مسته مرد- دیواردز، همان،108- 112
د- شعر بارد جریرطبری ، همان 112-113
چهارم: شعر هجائی در خراسان
الف- شعر ابو طاهر خسروانی همان ص 114-
پنجم:تصنیف و مثل و اشعاردهقانی
الف- حراره ی احمد عطاش، همان ، 116،
ب- تصنیف نصروجان، همان 117-119
ج- ترانه های هفت یا هشت هجائی، همان 119-121
د- مثلها و افسانه های هشت هجائی، همان،121-123
هـ - غزلهای هشت هجائی، همان،123
و- شعر هشت هجائی در عربف همان،123-125

- « شعر»، طوفان هفتگی، (1306):1/1-3
- « شعرفارسی»، پیام نو، (1325):5/1-13
- «شعر و خط ملک الشعراء بهار»، وحید،4(1354): 7/610
- « شعر و شاعری » ،طوفان هفتگی ، (1308):8/130
- « شعر و صنعت» ،نوبهار هفتگی،(1301):5/77-78
- « شعرهای دخیل در تصحیف شاهنامه»، فردوسی نامه، تهران، (1345): 159-169
- « شعرهای دخیل در دیوان حافظ» ، آینده، 3(1324): 10/522-525
- « شعرهای دخیل و تصحیفها در شاهنامه و دیوان حافظ» ، آینده، 3(1324):6/343-350
- « شعری به لهجه ی تهرانی از ملک الشعراء بهار» ، راهنمای کتاب، 10(1346):3/283
- « شعوبیه»، طوفان هفتگی، 1(1306):5/1-2
- « شماتت و تکذیب دوستان خراسانیم»، ایران،(1299):183/1
- « شمس الدین منوچهر شصت کله» ، مهر6(1317):5/147-353
- « شوخی» ایران، (1298):118/1
- « شهاب ترشیزی»، ارمغان، 13(1311):1/36-44
- « صائب و شیوه ی او»،یغما، 23(1349):5/264-265
- «صدرالدین ربیعی»، ارمغان،(1304):1/25
- «طبیعت دست پرورده خود را مسلک می دهد»،نوبهار، (1328):2/1-2
- «طلوع فکر مثبت»، نوبهار،(1302): 34/529
- « عشق و اراده»، نوبهار هفتگی،(1301):1/1-2
- « عصبانی »، دانشکده، ( 1297):9/451-455
- « عقیده یا اعتماد» ، ایران،(1298): 186/1
- « علم در عهد مغول» ،باختر،(1312):3/118-125
- « فتوحات فرزند آدم»، نوبهار هفتگی،(1333):60/2-3
- « فداکاری»، نوبهار هفتگی، (1322): 54/1-4
- « فردوسی»، باختر،(1312):1/177-184....
- « فردوسی بزرگترین شاعر ایران است»، فردوسی نامه، تهران، (1345):89-6
- « فروغی و حقایق تاریخی» ، مهر ایران، (1321): 293/1و4
- « فقر ادبی با فقر اجتماعی توأم است»، ایران،(1297):52/1
- « فقر ما عمومی است»، ایران،(1297):59/1
- « فقط افسوس» ، ایران، (1297):7/1
- « فکر کنید»، نوبهارهفتگی، (1302):27/417
- « فلسفه ی فردوسی»، فردوسی نامه، نهران،(1345)145-185
- « فلسفه ی نشر ظلم»، نوبهار،(1329):37/1
- « قبر فردوسی»، فردوسی نامه، تهران(1345):9-17
- «قدیمیترین ایرانی که وارد فراماسون شد»، یغما، 3(1329):1/4-5
- « قصیده ای به لهجه ی مشهدی» ، یغما ،10(1326):2/65-67
- « قصیده ی لبیبی»، آینده،4(1324):3/151-157
- « قلب شاعر»، نوبهارهفتگی،(1301):7/151
- « کابینه ی جدید مشیرالدوله »، ایران،(1299): 128/1
- « کار بزرگ، مرد بزرگ»، نوبهارهفتگی،(1333):78/1-2
- «کتاب فارسی» ،طوفان هفتگی،(1307):17/1-2
- « کتاب مجمل التواریخ و القصص» ، مهر،6(1317):5/388-398
- « گربه» ، نوبهارهفتگی،(1301): 14/209
- « گزارش شترنگ » ، مهر،(1312):7/537-544
- « گل سرخ» ، نوبهار،(1332):15/2-3
- « لامیه ی فتحعلی خان صبا » ، ارمغان، 11(1309):9/655- 659
- « لغت اخلاق »، نوبهارهفتگی ،(1296):9/3
- « لکه های اجتماعی بر دامان ملیت ها » نوبهار،(1332): 56/1-2
- «لنین بزرگ » پیام نو، (1324):3/1- 17
- « ماشین غلط اجتماع » ، نوبهارهفتگی ، (1321):4/1
- « ما فراموشکار نیستیم» ، نوبهار هفتگی،(1322):93/...
- « ما و افغانستان»، ابران، (1298): 96/1
- « ما و پتروگراد»، نوبهار هفتگی، سال ششم شماره ی 80/ص320
- « ما و روسیه»،ایران،(1299): 95-105/...
- « ما و سیاست» نوبهار هفتگی،(1302): 29/...
- « مبحث لغوی»، آرمان،1(1310):1/8-10
- « مجلس سنا یا سنگر اعیان»، نوبهار،1( شوال 1328):4/1- 2؛5/1-2
- « محاکمه مطبوعات»، نوبهار،(1296): 18/1
- « محاکمه ی مهاجرین» ، نوبهار،(1296): 57/2-3
- « محمد جریرطبری، خطابه ی بهار» ، مهر ایران،(1314):شماره ی 4897تا شماره ی4910
- «مدرس بزرگترین مردفداکار تاریخ» ، نوبهار،(1322):سال سی وسوم از شماره 90تا 100
- « مدرسه ی فساد»، نوبهار،6(1296):63/1
- « مراسله ی آقای گمنام در باره ی مقاله ی شیرو خورشید آقای کسروی»،آرمان،(1309):4-5/124-134
- «مراسله ی این یمین»،آینده، 2(1306):6/420-422
- « مرد بزرگ»، دانشکده،(1297):8/395-400
- «مرگ جرجی زیدان»، نوبهار،( 1322):72/1
- « مستشاران خارجی» ، مهر ایران ، (1320):53/1
- « مشروطیت ایران و محلس ملی» ، ایران،(1297):71/1-2
- « مقاله نویسی»، مهر ایران،(1320):49/1
- « ملت و مذهب» ، نوبهار هفتگی ، (1301)15/225
- «ملکات راسخه و ملی»، نوبهار، (1322):70/1 و 4
- « مناظره ی تمدن و طبیعت»، نوبهار،(1296):62/2-3
- «منافع طبقاتی»، نوبهار،(1321):19/1
- «موسیقی ایرانی»،در راه هنر،(1334):6/6
- « مهمانان تازه پادشاه افغانستان و همسرش»، طوفان هفتگی،(1307)،16/1-2
- « میل من و دنیا» ، نوبهار،(1321):18/1
- « ناله ی ایران » ایران،(1297): 62/1
- « نام خانواده»، ایران(1297):17/1
- « نامهای پادشاهان و دلیران ایران » ، مهر،1(1321):1/118-121؛ 2/225-227
- « نامه ی ایران»،ایران ،( 1298):62/1
- « نان امنیت عدالت»، ایران،(1297): 291/1
- « نثرفارسی» ، ایران نامه (1367):7/685-692
- « نثر فارسی » ، طوفان هفتگی،(1307):2/1
- « نخستین اعلامیه ی جمعیت ایرانی »، مصلحت، (1329): 1/1-2
- « نسل معاصر»، نوبهار هفتگی،(1301):19/289
- « نظری به سرحدات خراسان و آخال »،ایران، (1297): 51/1
- « نظری به مهاجرین بدبخت » ، نوبهار هفتگی، (1296):15/256
- « نونیه ی رودکی » آرمان،6(1298):2/181-186
- « وظیفه ی اجتماعی جوانان »، نوبهار (1322):1/2-3
- « همیشه در رنج»، نوبهار هفتگی،(1301): 16/240
- « هندی و ایرانیان یا اشتباه بیست و پنج ساله »،نوبهارهفتگی،(1322):31/1-4
- « یادبود اقبال لاهوری »، جهان نو،5(1329):3/79
- « یاد داشتهای سفر بهار به سوئیس» یغما، (1349):7/406-410
- « یادداشت هائی چند:ایلام- عیلام » یغما، 3(1329):2/88-90
- « یاد داشتهای بهار درباره ی شعر مشترک احمد شاه و قوام السلطنه »، جهان نو، (1343):5
- « یاد داشتهای ملک الشعراء » یغما، 23(1349):7/408-410
- « یادگار تمدن اروپا »، نوبهار،(1322):71/3
- « یادگار زریران »، تعلیم و تربیت، 5(1314):3/113-120
- « یا مرگ یا استقلال – یا مرگ با عزت » ، نوبهار،(1333):221/....
- « یأس حمله می کند» ، نوبهار،(1322):221/...
- « یک شب در دریا» ، نوبهار،(1296):16/2

7- مقدمه
غیر از مقالات و تألیفات گوناگون، بهار بر بسیاری از آثار نویسندگان و شاعران وپژوهشگران
قدیم و همزمان، مقدمه نوشته و ارزش کارآنان را برشمرده و گاه خطاهای آنان را از سر ذوق آموزگاری یادآور شده است. مهمترین این مقد مه ها رامی توان از این قرار بر شمرد:
- [ مقدمه] کلمات غراء حسین کوهی کرمانی، تهران ، 1312
- [مقدمه ] ایرانی که من شناختم، ب نیکیتین، ترجمه علی محمد فره وشی، تهران 1329
- [ مقدمه] تاریخ پرنس ارفع، محمد جواد هوشمند، تهران، 1315
- [ مقدمه] تاریخ جمهوری ممالک متحد ه امریکا، نجفقلی حسام معزی، تهران، 1305
- [ مقدمه] تاریخ سیستان، تهران، 1313
- [مقدمه ]ترانه های محلی ، حسین کوهی کرمانی، تهران ، 1310
- [مقدمه ]جوامع الحکایات، تهران ، 1324
- [مقدمه ]دیوان پروین اعتصامی، تهران، 1314
- [مقدمه ] دیوان شهریار، تهران، 1324
- [مقدمه ] روسیه در آستانه ی انقلاب، نظام الدین شیبانی، تهران، 1329
- [ مقدمه] رومی عصر، عبدالحمید عرفانی، تهران، 1332
- [مقدمه ]زیبا، محمد حجازی، تهران، 1311
- [ مقدمه]25 سال جمهوری شوروی آذربایجان، تهران، 1324
- [ مقدمه] کلمات نغز عشاق، مهدی الهی قمشه ای، تهران، 1320
- [مقدمه ] گلشن صبا، حسین کوهی کرمانی، تهران، 1313
- [ مقدمه]مجمل التواریخ و القصص، تهران،1317
- [ مفدمه] هفتصد ترانه، حسین کوهی کرمانی، تهران،1317

 8- سخنرانی ها

- « آخرین پیام استاد بهار» ، مصلحت، سال 1، شماره 28(1329): ص1-3
- «آخرین پیام استاد بهار »، مصلحت:(1329)
- « خطابه ی بهار در نخستین کنگره ی تحقیقات ایران»، نخستین کنگره، تهران، (1325):5-9
- « سخنرانی بهار در انجمن روابط فرهنگی ایران و هند در باره ی ایران و هند از پیش از اسلام تا حال»، نامه ی فرهنگستان، ( 1322): 3/51-64
- « سخنرانی بهار در حزب دموکرات ایران»، دموکرات ایران، ( 1325):64/401
- « سخنرانی بهار در حزب دموکرات ایران»، دموکرات ایران، ( 1325): 62/ 1و3
- « سخنرانی بهار در میتینگ حزب دموکرات ایران»، دموکرات ایران،(1325):62/1و3
- « نطق بهار در انجمن فرهنگی ایران و هند» ، نامه ی فرهنگستان ،3(1324)1/50-50؛ 2/38-40
- « نطق بهار در باره ی میرزاده ی عشقی» ارمغان،(1331):17/1-2
- « نطق بهار در مجلس » مصلحت،(1329):1/6
- « نطق بهار در مجلس»، پرچم آسیای وسطی،(1301):72/1
 

صفحه نخست  |   زندگینامه  |    آثار بهار  |    بهار شاعر   |    بهار و سیاست    |    بهار پژوهشگر   |    بهار ترانه سرا    |    بهار روزنامه نگار  

تماس با ما  |  بهار و خانواده  |  نامه های بهار  |  دیوان بهار  |  بهار و معاصران  |  بهار و انجمن دانشکده  |  مقاله های تازه   |   تصاویر بهار

©All Rights Reserved